Helical Mode Lung 4D-CT Reconstruction Using Bayesian Model

Tiancheng He
Zhong Xue
Paige L. Nitsch
Bin S. Teh
Stephen T. Wong

表紙戻る

次へ最終